ลำดับ เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ นามสกุล วันที่เป็นสมาชิก กลุ่มเกษตรกร สถานะกลุ่มเกษตรกร การจัดการ