การใช้งานสำหรับสหกรณ์

1. การเข้าสู่ระบบ (Log in)
2. การตั้งค่าสหกรณ์
3. เชื่อมโยงข้อมูลสมาชิกจากระบบอื่น
  3.1 การเชื่อมโยงสมาชิกระบบสมาชิกและหุ้นกรมตรวจบัญชี
  3.2 การเชื่อมโยงสมาชิกระบบทะเบียนกรมส่งเสริมการเกษตร
  3.3 การส่งออก/ นำเข้าข้อมูล CPD_COOP_MEMBER

4. บันทึกข้อมูลสมาชิกรายคน

  4.1 การบันทึกข้อมูลสมาชิก (ที่เชื่อมโยงกับกรมส่งเสริมการเกษตร)
 
 
  4.2 การบันทึกข้อมูลสมาชิก (ไม่เชื่อมโยงกับกรมส่งเสริมการเกษตร)
 
 

 

5. การเรียกดูข้อมูลสมาชิกสหกรณ์
6. การนำเข้าข้อมูลสมาชิกในรูปแบบ Excel
7. รายงาน
  7.1 รายงานสมาชิกจำแนกตามเพศ
  7.2 รายงานสมาชิกจำแนกตามอาชีพ
  7.3 รายงานด้านพืช
  7.4 รายงานด้านปศุสัตว์
  7.5 รายงานด้านประมง
  7.6 รายงานด้านสหกรณ์
  7.7 รายงานทะเบียนหุ้น
  7.8 รายงานโคนม