การใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ

1. การเข้าสู่ระบบ (Log in)
2. จัดการสิทธิ์ (เมนูจัดการสิทธิ์)
  2.1 การใช้งานเมนูระบบ
  2.2 การใช้งานเมนูจัดการสิทธิ์
 
  2.3 การใช้งานเมนู จัดการสิทธิ์การเข้าถึงเมนู
3. บริหารจัดการข้อมูล
  3.1 กลุ่ม/ หมวดหมู่พืช
  3.2 อาหารสัตว์
  3.3 ประเภทการปลูก/ เลี้ยง
  3.4 จังหวัด
  3.5 ภาค/ เขต
  3.6 การชุมนุม
 
 
 
  3.7 กลุ่มสหกรณ์
 

 

4. การมอบหมายสหกรณ์
5. รายงาน
  5.1 รายงานสมาชิกจำแนกตามเพศ
  5.2 รายงานสมาชิกจำแนกตามอาชีพ
  5.3 รายงานด้านพืช
  5.4 รายงานด้านปศุสัตว์
  5.5 รายงานด้านประมง
  5.6 รายงานด้านสหกรณ์
  5.7 รายงานทะเบียนหุ้น
  5.8 รายงานโคนม