FAQ ระบบทะเบียนสมาชิกกลุ่มเกษตรกร

ข้อที่ รายละเอียด คำถาม/ตอบ หมายเหตุ
1 คำถาม: การนำเข้าข้อมูลสมาชิกกลุ่มเกษตรกร บังคับให้ต้องใส่ข้อมูลอะไรบ้าง จึงจะบันทึกข้อมูลได้สำเร็จ
ตอบ: ข้อมูลสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ที่บังคับให้ต้องใส่ข้อมูลจึงจะบันทึกข้อมูลได้สำเร็จจะมีเครื่องหมาย * สีแดงนำหน้า
ได้แก่ 1. ชื่อ-นามสกุล 2. เลขประจำตัวประชาชน 3. ชื่อกลุ่มเกษตรกร 4. มูลค่าหุ้น 5. จำนวนหุ้นที่ถือ
2 คำถาม: การบันทึกข้อมูลสมาชิกกลุ่มเกษตรกร โดยนำเข้าข้อมูลสมาชิกในรูปแบบ Excel มีวิธีการนำเข้าอย่างไร
ตอบ: การบันทึกข้อมูลสมาชิกกลุ่มเกษตรกร โดยนำเข้าข้อมูลสมาชิกในรูปแบบ Excel มีวิธีการดังนี้
1. Download แบบฟอร์มที่ใช้กรอกข้อมูล ได้จากการคลิกเมนู ข้อมูลสมาชิกกลุ่มเกษตรกร เลือก นำเข้าข้อมูลสมาชิกในรูปแบบ Excel และกดปุ่ม
2. ใส่ข้อมูลสมาชิกกลุ่มเกษตรกรตามหัวข้อของ Excel ที่กำหนดไว้ โดยมีข้อมูลที่ต้องบันทึกเป็นรหัส (CODE) ดังนี้
 2.1 รหัสจังหวัด รหัสอำเภอ และรหัสตำบล ซึ่งดูรหัสได้โดยกดปุ่ม
 2.2 รหัสสถานะสมาชิก ประกอบด้วย 01=ยังเป็นสมาชิก 02=ลาออก 03=เสียชีวิต
 2.3 อาชีพหลัก จะแสดงรหัสของแต่ละอาชีพเมื่อใช้เม้าส์ไปวางในตำแหน่งหัวคอลัมภ์ของแต่ละอาชีพหลัก
 2.4 อาชีพรอง จะแสดงรหัสของแต่ละอาชีพเมื่อใช้เม้าส์ไปวางในตำแหน่งหัวคอลัมภ์ของแต่ละอาชีพรอง
 2.5 ทำการเกษตรตามแนวทางการเกษตรอินทรีย์ (01=ใช่ 02=ไม่ใช่)
หมายเหตุ : ดูตัวอย่างการใส่ข้อมูลใน Excel ได้โดยกดปุ่ม
3 คำถาม: รายงานความก้าวหน้าในการบันทึกข้อมูล แสดงข้อมูลอะไรบ้าง
ตอบ: รายงานความก้าวหน้าในการบันทึกข้อมูล แสดงข้อมูล ดังนี้
1. ชื่อกลุ่มเกษตรกร
2. สถานะกลุ่มเกษตรกร ข้อมูล ณ วันที่เรียกดูรายงาน ได้แก่
 2.1 ยังไม่เริ่มดำเนินการ
 2.2 ดำเนินการ
 2.3 เลิกกลุ่มเกษตรกร
 2.4 ถอนชื่อออกจากทะเบียน
 2.5 ยังไม่เริ่มดำเนินการ และดำเนินการ ซึ่งเป็นสถานะ Active
 2.6 เลิกกลุ่มเกษตรกร และถอนชื่อออกจากทะเบียน ซึ่งเป็นสถานะ Non - Active
3. จำนวนสมาชิกทั้งหมด ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 (ระบบโปรไฟล์กลุ่มเกษตรกร) แสดงข้อมูลจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดที่เป็นข้อมูลล่าสุดของระบบโปรไฟล์กลุ่มเกษตรกร
4. จำนวนสมาชิกที่บันทึกเข้าระบบข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 แสดงข้อมูลปีก่อนหน้า เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นให้ของปีปัจจุบันให้ก่อนที่จะเปิดระบบงานให้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นข้อมูลปีปัจจุบัน
5. จำนวนสมาชิกที่บันทึกเข้าระบบเพิ่มในปี 2563 แสดงข้อมูลที่บันทึกเพิ่มเข้าในระบบของปีปัจจุบัน
6. จำนวนสมาชิกที่บันทึกเข้าระบบทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิ.ย. 2563) แสดงข้อมูลจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดของปีปัจจุบัน
7. ร้อยละ แสดงข้อมูลร้อยละจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดของปีปัจจุบัน เทียบกับจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดที่เป็นข้อมูลล่าสุดของระบบโปรไฟล์กลุ่มเกษตรกร
8. แถบสี แสดงข้อมูลร้อยละจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดของปีปัจจุบัน เทียบกับจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดจากข้อมูลล่าสุดของระบบโปรไฟล์กลุ่มเกษตรกร โดยตามช่วงของข้อมูลร้อยละ ดังนี้
 ร้อยละจำนวนสมาชิกที่บันทึกเข้าระบบ ช่วง 0% - 20% แสดงแถบสีแดง
 ร้อยละจำนวนสมาชิกที่บันทึกเข้าระบบ ช่วง 21% - 40% แสดงแถบสีส้ม
 ร้อยละจำนวนสมาชิกที่บันทึกเข้าระบบ ช่วง 41% - 60% แสดงแถบสีเหลือง
 ร้อยละจำนวนสมาชิกที่บันทึกเข้าระบบ ช่วง 61% - 80% แสดงแถบสีเขียวอ่อน
 ร้อยละจำนวนสมาชิกที่บันทึกเข้าระบบ ช่วง 81% - 100% แสดงแถบสีเขียวเข้ม
หมายเหตุ : รายงานสามารถส่งออกไปแสดงข้อมูลด้วย EXCEL หรือ PDF ได้