CPD LOGO
***
ระบบฯได้ปิดการให้บันทึกข้อมูลทะเบียน
สมาชิกกลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2561
และจะแจ้งการบันทึกข้อมูลทะเบียน
สมาชิกกลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2562
ให้ทราบต่อไป
***